ARIA Đà Nẵng Hotel & Resort
Loại: Căn hộ Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 2 Số nền: 838
Quy mô: 7.5ha Mật độ xây dựng:
Tổng số: Ngày hoàn thành:
Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: 838
Số nền: 838
Quy mô: 7.5ha
Mật độ xây dựng:
Tổng số:
Ngày hoàn thành: